Партньори

Bimec
Бимек е създадена през 2007 г. и развива своята дейност в областта на професионалното обучение и развитието на умения за възрастни, за да останат конкурентоспособни в бързо променящия се свят. Бимек има за цел да подпомога развитието на организациите и да допринеся за по-устойчива и конкурентоспособна европейска икономика.

Бимек е член на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси и като такъв има достъп до широка мрежа за популяризиране на идеята за интегриране на младите хора в света на труда. БИМЕК също така е член и съосновател на Института за обучение на възрастни, който включва усилията на мрежа от обучаващи институции, обучители на възрастни и кариерни консултанти за повишаване на качеството и адекватността на обучението за възрастни и професионалното образование и обучение.

Контакт: Валя Данкова – valia@bimec-bg.eu

CESIE
CESIE е Европейски център за проучвания и инициативи, базиран в Палермо, Сицилия. Това е нестопанска, неполитична, неправителствена организация с организации-членки в повече от осем европейски държави.

Контакт: Alessia Valenti – alessia.valenti@cesie.org

Exchange House Ireland
Exchange House Ireland (EHI) е най-големият доставчик на услуги за общността на Номадите в Ирландия.

Общността на Номадите е ирландска етническа група. Услугите нa EHI включват:

 • Служба за семейна подкрепа и интервенция при кризи
 • Служба за образование и обучение
 • Детска и младежка служба
 • Национална служба за психично здраве на пътниците
 • Европейски проекти
 • Изследвания, политика и обучение

Контакт: Lorraine O’Connor – Lorraine.oconnor@exchangehouse.ie

Frauen im Brennpunkt (FIB)
„Frauen im Brennpunkt“ е независима нестопанска организация в Тирол, която предлага:

 • Работа, свързана със заетостта на жени и момичета
 • Събития за повишаване на осведомеността относно проблемите на женския пол
 • Грижи за децата в детски градини и дневни ясли.

Техният персонал в отделите за консултиране има психологическа, социална и политическа компетентност и може да осигури опит в сферата на проблеми свързани с половете и политиката на пазара на труда. Те също така притежават дългогодишен опит в управлението на национални и европейски проекти и в изпълнението на проекти като част от програмата „Еразмус +“ и „Дафне“ и с мониторинг на качеството на проектите на ЕС.

Контакт: Sonja Karbon – s.karbon@fib.at

Social Innovation Fund (SIF)
Фонд за социални иновации (SIF) е неправителствена организация, създадена през 1994 г., за да подпомага хората с по-малко възможности и в неравностойно положение да постигат положителни промени в живота си чрез осигуряване на образователни възможности, социална подкрепа, информация и съвети.

От създаването си Фондът за социални иновации работи с различни групи в неравностойно социално положение – безработни, инвалиди, самотни родители, хора в отдалечени райони, мигранти, жени, преживели домашно насилие. SIF също така предоставя помощ и съдействие на младите хора, които имат по-малко възможности в обществото и пазара на труда, със специален акцент върху младите жени, насочени към насърчаване на тяхната мотивация за заетост и предприемачество чрез насочващи, коучинг и наставнически услуги, както и обучения, допринасящи за овластяването им и изграждането на капацитета им да бъдат компетентни и успешни на пазара на труда.

Контакт: Audrone Kisieliene – sif@lpf.lt

Magenta Consultoría Projects S.L.U
Magenta Consultancy е консултантска фирма по полово и социално-културно посредничество, създадена през 2007 г. и разположена в град Хиджон, главният административен град в област Астурия (Испания).

Magenta Consultancy е специализирана в няколко области, свързани със социалните, образователните и здравните услуги. Основните области, в които Magenta развива своята работа повече от 11 години, са следните:

 • Равенство между половете и превенция на насилието.
 • Социално-трудова интеграция.
 • Психологическо и физическо здраве: когнитивна стимулация, програми за емоционална интелигентност, проекти за социални умения, коучинг процеси.
 • Достъп до пазара на труда и насърчаване на предприемачеството.
 • Грамотност, овластяване и ключови компетенции.
 • Младежта: социална интеграция, трудова ориентация, насърчаване на предприемачеството, качествен отдих, здравословни навици и превенция на наркотиците, активно гражданство, емоционална интелигентност и социални способности, разрешаване на конфликти и др.

Контакт: