Доклад за Националните образователни и спомагателни услуги за млади майки в страните партньори по проекта

4 май 2018Новини

Забременяването в юношеска възраст все повече се превръща в глобален проблем не само поради по-високия риск за здравословното състояние на майките и децата, но тъй като води и до верига от социални, икономически и демографски пречки за младите майки и децата им. Ранното забременяване, естествено, води до прекъсване на образованието, което от своя стана означава по-ниски семейни доходи в бъдеще. Ето защо е изключително важно да се разпространява информация за значението на образованието на напуснало училище момиче и да се насърчи връщането му в образователната система, за да се разширят възможностите му за по-добро бъдеще. Проектът BYMBE включва партньори от 6 европейски страни: Австрия, България, Ирландия, Италия, Литва и Испания и има за цел да гарантира, че във всяка държава най-малко 8 от 12 участнички в пилотната програма от всяка страна ще се завърнат към образованието си.

Докладът представя информация на образователните системи и предоставянето на грижи за деца, както и услуги за подкрепа и разглежда казуса на младите майки на възраст между 15 и 25 години, които са отпаднали от образователната система. Той описва също така предизвикателствата и възможностите на младите майки да се върнат отново към образованието си, финансовите разходи и системите за подпомагане, представящи някои добри практики в страните партньори по проекта.

Той показва националните различия, но в същото време дава цялостен поглед върху ситуацията в държавите на партньорите.

Представени са заведенията за детски грижи и системите за финансирането им в страните партньори по проекта, както и свързаните с тях допълнителни възможности и помощни организации. Качеството на системата за грижи за деца се счита за високо, ако са налице безплатни или достъпни услуги за семействата с ниски доходи.

Този доклад се основава на Националните доклади на партньорите по проекта от Австрия, България, Ирландия, Италия, Литва и Испания. Изследванията, проведени по време на изпълнението на проекта BYMBE, показват, че младите жени, които са се отказали от образователната система, са изправени пред следните предизвикателства, когато се опитват да се завърнат в образователната система:

Първото предизвикателство, пред което са изправени младите майки при повторно навлизане в образователната система и което се подчертава от повечето страни, е недостигът на финансови средства. Липсата на програми за държавна финансова подкрепа за младите майки, които отпадат от образователната система, както и липсата на институции за помощ и консултация, насочени към изясняване на най-добрите възможности за повторно навлизане в образователната система, се явяват  най-големите бариери. Нещо повече, невъзможността да се съчетае грижата за децата, работата и ученето също пречи на повторното влизане в образователната система. Последният проблем е силно зависим от работните часове на детските ясли и градини, предлаганите методи за обучение във формално или неформално образование.

Най-важното е да се насърчават младите майки да съчетават отглеждането на деца със продължаване на образованието си, да им се обяснят възможностите и да им се покажат по-благоприятните шансове за бъдещето им.

Има няколко специални обучения за млади майки в Ирландия и Испания, които са посочени в доклада като добри практики. Останалите анализирани държави обаче, включително Литва, България и Италия, не предоставят специализирани програми за млади майки, които да им  помагат да съчетаят грижите за децата и продължаване на образованието си.

Друга значима подкрепа за младите неопитни майки са детските заведения. Изследванията показват, че в някои държави се прилагат много добри практики, които осигуряват грижи за деца или детски заведения директно на работното място или учебното заведение на родителите. Това е печеливша ситуация за всички и би могло да бъде взето под внимание като пример за най-добра практика, която трябва да се прилага.

Също така, популяризирането и развитието на мрежа от центрове за детски грижи за деца от началното училище отговаря перфектно на нуждите на младите майки и би било добър въпрос за обсъждане в проекта BYMBE и развитието в национален план на детските заведения. Обобщавайки и сравнявайки ситуацията във всичките партньорски страни, може да се заключи, че:

  • Всички страни все още нямат задоволително предлагане на услуги за отглеждане и грижи за най-малките деца, но всички държави гарантират намаляване на цената за детски заведения въз основа на доходите на семейството.
  • Обещаващите усилия на страните да изпълняват правните ангажименти на ОГРДВ, а именно осигуряването на универсален достъп до детски заведения за всички деца от най-ранна възраст.
  • Испания изпъква като лидер сред страните-партньори по проекта по отношение на осигуряването и предоставянето на грижи за деца до 3-годишна.
  • Италия изглежда най-изоставаща от европейските директиви за грижите за децата по отношение на осигуряването на безплатна или финансово подкрепена грижа за децата. Помощта, предоставяна за разходите за ясли е малка и съвсем не отговаря на нуждите на работещите родители.
  • Ирландия е изправена пред проблема с високите разходи за грижи за децата, но се разработва система за подпомагане и напоследък се намалява възрастта за безплатна грижа за децата.

Поради тези причини проектът BYMBE и неговият обхват на действие определено ще предложат благоприятен път за връщане на младите майки в образователната система, чрез предоставяне на ценни съвети и напътствия за намиране на разумни, качествени и безплатни детски заведения.