Дейности по проекта

Международни обучения

Международно събитие за Обучение на обучители. Целта на това обучение е да подобри компетентността на социалните работници и обучителите да прилагат правилен подход към младите майки, като се съсредоточат върху техните нужди. Техниките ще се усъвършенстват, за да се осигури достъп до  целевата група, да се прилагат мотивационните стратегии и да се изгражда сътрудничество с връстниците и семействата на младите майки, тъй като те допринасят за успеха им.

Обучения на професионалисти по места

Обучителни мероприятия във всички страни-партньори с цел тренинг на социални работници, учители и обучители за разработените методи за интервенция и подобряване на техните умения, свързани с целевата група. Всеки партньор ще обучи 20 обучители или социални работници на национално равнище, за да разпространи ефекта извън собствената си организация.

В Австрия Frauen im Brennpunkt (FIB) покани обучители, съветници и социални работници, които работят с млади майки в различни направления, да участват в проекта BYMBE. За организацията беше много важно да се достигне до хора с различно образование и различни гледни точки по темата.

Очакванията на участниците бяха толкова разнообразни, колкото и техните клиенти. Въпреки че всички те работят с млади майки, младите майки се различават по произход, условия и възможности.

Разнообразието на обучителите беше важно за обучението, тъй като това гарантира, че разпространението на дейностите по проекта ще възможно най-широкообхватно.

За да се гарантира, че инструментите и методите, използвани в проекта, са максимално полезни за младите майки, FIB изследва редица методи, които могат да бъдат използвани в индивидуални срещи, както и в групови условия. По време на курса обучителите формираха екип и ангажираха пълноценно участниците в дейностите, например как младите майки могат да работят.

В Австрия Теорията на множествената интелигентност на Хауърд Гарднър беше много добре приета. Обучителите разказаха за теорията и проведоха тестовете. Те успяха да се уверят, че тези работни документи ще са много полезни в изграждане на самочувствие у младите майки.

Другият метод, който вдъхнови обучителите, е Планът за обучение. Този инструмент може да се използва от първата среща до края и помага да разпознаем всички стъпки, необходими на различните етапи в процеса на обучение. Развитието на метода може да бъде гъвкаво, според нуждите на съветника и младата майка, за да е успешен процесът.

Участниците дадоха много положителна обратна връзка за методите и инструментите!

Като обучаваща организация, а не социална институция, Бимек покани на местните обучителни събития по методологията BYMBE организации, които предоставят социални услуги в страната. Общо 20 обучители и социални работници участваха в мероприятията.

Бимек проведе 2 обучения с местни социални работници и обучители, едно в София и едно в Стара Загора. Те бяха водени от Надежда Савова и Звездица Ковачева. Във всяко събитие участваха 10 души, обучени бяха общо 20 души от 8 организации. Повечето от участниците бяха представители от различни градове в България (само 3 бяха от София): Пловдив, Стара Загора, Видин, Дупница, Русе.

Участниците бяха впечатлени от съдържанието и инструментите на проекта. Повечето от участниците (с изключение на 1) намериха представените материали за много интересни и полезни за тяхната работа и организация. Имаше много въпроси относно пакета за ориентация на BYMBE и пакета за мотивация на BYMBE, което ни дава уверение, че те ще бъдат използвани и в бъдещи обучителни събития по методологията BYMBE.

Повечето от участниците попълниха формулярите за обратна връзка за обученията (18 от 20) и дадоха високи оценки по всички параметри на обучителните събития.

Повече от 90% оцениха организацията на събитието, съдържанието, начина на представяне и методологията BYMBE като много добра, което е максималната оценка.

Exchange House Ireland (TRIBLI) има над 35 годишен опит в работата с номадски групи, на които предоставя специфична, професионална, първостепенна помощ за семействата и в кризисни ситуации, предлага образование, обучение и услуги за деца и младежи в Ирландия. Exchange House Ireland се гордее с екипа си от социални работници, педагози и младежки работници които работят в различни отдели на организацията. 20 членове на екипа бяха поканени да участват в обучителното събитие по методологията BYMBE, което се проведе в заседателната зала на организацията в Дъблин. Основната част от участниците бяха от отдел „Социална подкрепа“, чийто брой е 10, а останалите бяха тренери / педагози. Тренингът беше проведен от Лорейн О’Конър, която беше обучена в международното събитие „обучение за обучители“ в Испания.

Тренерите заявиха, че са впечатлени от материалите за обучение, часто от Набора от методи за включване на млади майки ИОЗО. Теорията на Хауърд Гарднър за множествена интелигентност впечатли участниците, които споделиха, че това е нещо, което биха могли да използват в работата си. Един социален работник изрази загриженост, че моделът е прекалено усложнен, но бяха представени и други модели, като например VARK, който може да се използва с по-малки ученици. Участниците споделиха удовлетворението си от факта, че всичко това е предвидено в Набора от методи. Обучението по SymfoS беше много добре прието, тъй като повечето от участниците никога не са използвали този инструмент. Фактът, че това е упражнение за самостоятелна работа, което позволява на участниците да поемат отговорност и да разсъждават върху въпроса как да създадат картата на своето пътуване, беше много добре прието. Всички участници заявиха, че ще използват наученото в практиката си.

CESIE организира 3 местни обучения за професионалисти, работещи с млади майки: 2 обучителни събития бяха насочени към широк кръг професионалисти, работещи в големия град – преподаватели, консултанти, социални работници, младежки работници, учители, служители на заинтересованите страни, работещи с млади майки; едно от събитията беше насочено към социалните работници, които работят на регионално ниво и получи подкрепата на Община Чефалу.

По време на местните обучения, CESIE представи резултатите от Докладите за Националното образование и услугите за подпомагане на млади майки (международен и италиански) и насърчи изясняването на факторите, които влияят на вероятността за завършване на младите майки и на контекста, в който има най-голям процент на отпадащи от системата на образованието. С цел по-голяма подкрепа на социалните работници в усилията им за превенция на отпадането, CESIE проведе обучителни дейности на базата на Набора от методи за включване на младите ИОЗО майки и върху методологията SymfoS, включена в Пакета за ориентация на BYMBE.

Участниците проявиха голям интерес към методологията на SymfoS и поискаха допълнително обучение по метода. Те заявиха, че се интересуват и от ресурсите на BYMBE, които според тях са новаторски в подхода си. Гъвкавостта на пакетите на BYMBE беше оценена от професионалистите, които имат ограничения във времето и достъпа до ресурси в обществените социални услуги.

В Литва местните обучителни събития на BYMBE се проведоха в няколко групи; а за участници бяха поканени преподаватели на възрастни, социални работници, психолози и съветници. По време на обучителните събития участниците споделиха своя опит в работата с младите майки ИОЗО, възможните предизвикателства и трудности, както и положителния си опит.

Обсъдени бяха начините за привличане и мотивиране на младите майки да се върнат към образованието. Бяха представени практическите инструменти, които могат да бъдат използвани в работата с млади майки. Методът “Моят триъгълен свят” от Набора от методи за включване за младите майки ИОЗО беше оценен като интересен и практичен инструмент, позволяващ на професионалиста да оцени и обсъди различни аспекти от живота на човека. Мотивационното интервю, ролевите модели, разпознаването на постиженията и Дървото на живота също бяха приети като полезни инструменти, които обучителите могат да използват в практиката си. Беше представена теорията за множествена интелигентност на Хауърд Гарднър и нова версия на теста. По време на обучителните събития цареше атмосфера на сътрудничество и беше получена положителна обратна връзка от участниците.

В Испания професионалното обучително събитие беше насочено към социални работници и педагози от няколко общини в Астурия, специализирани в социалните услуги. Средната възраст на участниците беше 40 години, а целта беше да има разнообразие от професионалисти, работещи с млади майки в различни териториални райони. Обучението беше проведено от Катя Родригес и в нехо участваха общо 9 експерти.

Сесиите преминаха в приятелска и кооперативна атмосфера. Отзивите от обучението бяха добри. Участниците подчертаха преди всичко полезността на изложените методи, яснотата на представянето им и възможностите за създаване на контакти. Най-ценният инструмент, посочен от участниците, беше метода SymfoS, тъй като те подчертаха приложимостта, която този метод може да има в ежедневната им работа с целевата група. Благодарение на метода SymfoS те се запознаха със стратегия за преодоляване на комуникационните бариери и насърчаване на хората да обясняват и изразяват по-добре своите положение или чувства.

Участниците също така предложиха да се включи темата за равенството между половете във всички методологии и да се вземе предвид как семейните отговорности на жената влияят на провеждането на сесиите.

Дейности за млади майки

Пилотни сесии с група млади майки във всяка страна-партньор, от които се очаква те да се завърнат към образованието си. Партньорите ще създадат Пакет за оказване на подкрепа на младите майки,  за да ги ангажират и мотивират, да им се даде  шанс за развитие  и да се предотврати отпадането им от образованието. Пакетът за оказване на подкрепа ще  включва професионално консултиране, обучение и предоставяне на допълнителни услуги, за да се даде възможност на младите майки да изградят свой собствен професионален план и да се намали риска те да бъдат финансово зависими.

Работата с млади майки в групи е голямо предизвикателство. В Австрия Frauen im Brennpunkt (FIB) знаеше, благодарение на опита си, че е необходимо време, за да се изгради доверие в групите. Ето защо обучителят избра предпазлив подход..

При представянето на метода на SymfoS младите майки изглеждаха несигурни, но когато започнаха да работят, станаха по-открити. Те започнаха да мислят за миналото си и да планират бъдещето си. Младите майки поставиха под въпрос положението си и потърсиха подходящи решения; особено фокусирайки се върху очакванията на околната среда и собствените им очаквания да бъдат майки, което беше много интересно. По време на обучението те бяха насърчавани да изградят модел на живота си, който да съответства на условията, в които живеят и да е съобразен с нуждите на техните деца.

След обучението социалните работници работиха индивидуално с младите майки. Те разработиха персонализирани планове, които да се изпълняват. Някои от участничките вече започнаха своето професионално обучение.

6 социални работници от 3 организации в 3 различни града на България (Видин – 30 000 жители; Русе – 150 000 жители и Пловдив – 340 000 жители) извършиха усилена работа за достигане до целевата група млади майки. Общо 20 млади майки взеха участие в пилотната програма за Пакета за ориентация на BYMBE, а 18 от тях учатваха и в пилотната програма за Пакета за мотивация на BYMBE.

Пилотните сесии протекоха много добре. Работата с младите майки беше много продуктивна и успешна. Оказа се, че младите жени се нуждаят от внимание и подкрепа за да изградят доверие. Самият факт, че някой беше с тях, опитваше се да им помогне като им обръща внимание, беше възнаграждаващ и мотивиращ за момичетата. Тази подкрепа им даваше и сили да се противопоставят на традиционното разбиране на тяхната общност за ролята на жената и да осъзнаят необходимостта да завършат образованието си.

Обратната връзка от социалните работници е много положителна. Около половината от младите майки са поискали да се завърнат в училище, а през септември вече е започнал процесът или записването им за учебната 2018/2019 година. Това се оказа много трудно поради бюрократични причини. След отразяване на тези проблеми в медиите, включително и от националната телевизия, проблемите бяха решени.

Лорейн О‘Конър и Катлийн Макдона, в ролята си на обучители на Exchange House Ireland (TRIBLI), се срещнаха с младите майки в офиса за извънкласни заминамия  на Оливър в Дъблин 22. Важно е да се има предвид какво е подходящо за младите майки тъй като всички те имаха малки деца и им беше трудно да намерят кой да гледа децата, така че пилотните сесии бяха организирани на място, което им беше удобно.

Младите майки бяха много ангажирани и заинтересовани от обучението, което им предложи Exchange House Ireland. Участие взеха общо седем млади майки. Exchange House Ireland проведе обучение по метода SymfoS от Пакета за ориентация на BYMBE и младите майки се обучаваха с желание и в допълнение те лесно разбираха какви са целите на метода. През деня имаше много хумор като обучителите приемаха това за много важно, тъй като то спомага за засилване на ангажираността на младите майки.

Всички млади майки бяха мотивирани по време на обучението и имаха ясни цели за това, което искат да постигнат.

Допълнително бяха направени  мотивационни интервюта на две млади майки, а обучителите работиха с други майки по упражненията за изграждане на самоувереност от Пакета за мотивация на BYMBE. Това помогна на младите майки да се ангажират и да засилят самочувствието си.

CESIE организира два вида пилотни сесии: първата, предназначена за италианските граждани, а втората – за мигрантите. Този организационен избор беше направен с оглед на изграждане на групова подкрепа между майките, една от целите на проекта: от решаващо значение беше да се създадат групи от жени, които споделят сходна среда и опит (в този смисъл споменахме четвъртото измерение на Колелото на разнообразието). Това позволи на CESIE да проведе пилотните сесии, като обърне по-голямо внимание на езиковите нужди на участниците.

Подходите за саморефлексия и подкрепата между участничките, предвидени в Пакетите на BYMBE, поставиха младите майки в ситуация, в която трябваше да се замислят за образователния си път и изборите в живота си. Постигнатите от тях прозрения им дадоха възможност да направят по-добър избор в живота и да подобрят своя подход към ученето. Дейностите имаха силен ефект върху майките, позволявайки им да разберат въздействието на предишния си избор и на промяната в техните обичайни модели и да ги ангажират активно в постигането на желаната от тях и от техните семейства промяна.

В Италия младите майки, завършили основно образование, срещат трудности при повторното влизане в професионалното образование поради ограниченията на националната система, която изобщо не отговаря на техните нужди. Въпреки това младите майки, участвали в пилотните сесии, са по-заинтересовани от ученето през целия си живот, проявявайки интерес и към курсовете на CESIE и партньорите ни, които в крайна сметка биха могли да доведат до подобряване на уменията и достъпа до различни възможности за работа.

В Литва Пакетът за ориентация на BYMBE беше пилотно апробиран с млади майки в групови сесии и индивидуално.

Методът SymfoS, предложен като част от BYMBE методологията, дава възможност да се “говори” чрез използване на символи и отразява текущата ситуация и обстоятелствата на младата майка. Освен това ни дава възможност да разберем важността и ролята на другите хора в живота на младата майка. Практическите задачи, използващи символи, улесняват разговора и дават възможност да се разкрият индивидуалните силни страни на човека, както и да се акцентира върху необходимата подкрепа в ситуацията. Работата със символи позволява да се изразят чувствата и да се получи обратна връзка. Методът SymfoS е лесен за използване и харесван от участниците.

Планирането на постиженията, свързани с образованието, чрез използване на метода SymfoS, позволява на младите майки да визуализират необходимите действия и да се концентрират върху целите си.

През май и юли в Испания бяха проведени две пилотни сесии. По време на тези две сесии с млади майки бяха обхванати няколко общини от северния регион на Испания, Астурия. За да се проведат тези пилотни сесии, обучителят пътува до всяко от местата, включени в обученията и проведе дейностите там, за да улесни достъпа до обученията. Първоначално, беше трудно да се ангажират младите майки, но след няколко минути те ставаха много възприемчиви и активни.

По време на пилотните сесии бяха прегледани и използвани няколко методологии, главно: Емоционална интелигентност, Множествена интелигентност от Хауърд Гарднър, Мотивационни интервюта и Индивидуални планове за обучение от Набора от методи за включване на младите ИОЗО майки и BYMBE пакетите; освен това, екипната работа беше насърчавана на всички етапи. Финалната обратна връзка беше много положителна и повечето участници завършиха обучението с ясна резолюция за промяна на ситуацията и с план за изпълнение на специфичен набор от действия, като получаване на шофьорска книжка, получаване на информация за възможностите за обучение и провеждане на тестове за компетенции.

Пилотните сесии, проведени с двете групи млади майки, дадоха много положителни и окуражаващи резултати, като повишаване на мотивацията на участниците и засилване на тяхното овластяване и решение за действие.